Les aigües superficials

L’aigua quan cau s’aplega en canals xicotets constituint l’aigua salvatge o mantell d’escolament. Mes tard l’aigua s’aplega en cursos d’aigua ocasionals: els torrents, les rambles i els uadis; o permanents: els rius. 

L’EROSIÓ PER L’AIGUA D’ESCOLAMENT

Quan aquesta aigua baixa per pendents forts sobre materials tous i poc compactats,com ara argiles o margues, o sense vegetació, obri la superficie solcs profunds que anomenem xaragalls i poden arribar a formar barrancs. En un terreny heterogeni l’erosió causa enormes columnes piramidals de terra amb una pedra a dalt del tot, s’anomenen pilars coronats.

CURSOS D’AIGUA OCASIONALS

Els torrents són cursos d’aigua de llera fixa però no permanents. Podem diferenciar tres parts:

  • La conca de recepció, on s’agafa l’aigua.
  • El canal de desguàs
  • El con de dejecció, on es dipositen els sediments.

A les regions àrides i subàrides no plou casi, però, quan plou,ho fa de una manera torrencial. L’aigua hi excava lleres amoles i poc profundes, els uadi. En poc temps portar grans quantitats de materials, que estos, es dipositen d’una manera caòtica quan cessa l’aigua de la pluja. a les regions mediterrànies, l’aigua forma unes lleres anomenades rambles o rieres, duen aigua si la pluja és intensa o en l’apoca humida de l’any.

CURSOS D’AIGUA PERMANENTS

Els rius són cursos d’aigua permanents, també , són els principals modelador de la terra a les zones temperades de la Terra. Reben aigua de la pluja, de la fosa de nou i de gel, o l’aigua subterranea, despres l’aigua arriba als mars.